برگزاری آزمون گزینه 2

آزمون گزینه 2 ویژه دانش آموزان پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم
در روز جمعه مورخ 97/8/11

آزمون گزینه 2 ویژه دانش آموزان پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در روز جمعه مورخ 97/8/11 برگزار می گردد.

شروع آزمون ساعت 8 صبح می باشد و تا ساعت 11:45 ادامه دارد.

لازم به ذکر است دانش آموزان باید قبل از ساعت 7:30 در مدرسه حضور داشته باشند.