کاندیداهای انتخابات شورای دانش آموزی

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای دانش آموزی اعلام شد.

زمان تبلیغات دانش آموزان از چهارشنبه 97/8/9 لغایت 97/8/12 می باشد.

اسامی کاندیداهای انتخابات شورای دانش آموزی اعلام شد.

زمان تبلیغات دانش آموزان از چهارشنبه 97/8/9 لغایت 97/8/12 می باشد.

روز برگزاری انتخابات ، یکشنبه مورخ 97/8/14 بوده و اسامی نهایی برگزیدگان، در همان روز اعلام می شود.

دانش آموزان توجه داشته باشند از اعلام کردن برنامه ها و شعارهای خارج از اختیارات و وظایف قانونی در تبلیغات خود، پرهیز نمایند.