جناب آقای مهندس بیگلری،‌ مشاور پایه دوازدهم طوبی در اردوی مطالعاتی

جناب آقای مهندس بیگلری،‌مشاور پایه دوازدهم طوبی در جمع دانش آموزان دهم و یازدهم حضور یافتند.

 

جناب آقای مهندس بیگلری،‌مشاور پایه دوازدهم طوبی در جمع دانش آموزان دهم و یازدهم حضور یافتند.

ایشان با ارائه اصول مطالعاتی و بایدها و نباید های درس خواندن، دانش آموزانی را که در اردوی مطالعاتی شرکت کرده اند راهنمایی کرده و با ارائه نکات طلایی، آن ها را در جمع بندی دروس هدایت کردند.