انتخابات شورا ی  دانش آموزی

برگزاری شورای دانش آموزی روز شنبه مورخ 97/8/12 توسط دانش آموزان دبیرستان دوره دوم

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی روز شنبه مورخ 97/8/12 باحضور حداکثری دانش آموزان