نفرات برتر اولین مرحله آزمون گزینه دو

نفرات برتر اولین مرحله آزمون گزینه دو روز جمعه مورخ 97/8/11 بعد از یک هفته اردوی مطالعاتی 

نفرات برتر اولین مرحله آزمون تستی گزینه دو روز جمعه مورخ 97/8/11 بعد از یک هفته اردوی مطالعاتی