امتحانات میان نوبت اول

امتحانات میان نوبت اول از تاریخ 97/8/26 لغایت97/9/10 برگزار می گردد.

امتحانات میان نوبت اول از تاریخ 97/8/26 لغایت97/9/10 برگزار می گردد.