دومین جلسه دانش افزایی

برگزاری دومین جلسه ی آموزش خانواده با سخنرانی جناب آقای دکتر بهرامنی

گزارش تصویری