جشن پایانی سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹ دوره دوم


جشن پایانی سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹
و جشن دختر با حضور دانش آموزان و مادران گرامی


#متوسطه_دوره_دوم