جلسه ارائه کارنامه

 

#جلسه_ارائه_كارنامه_نوبت_اول

برگزاري جلسات حضوري و ارائه كارنامه و اهدا جوايز به نفرات برتر كارنامه نوبت اول دبيرستان (دوره اول)

#دبیرستان_طوبی
 

 

#جلسه_ارائه_كارنامه_نوبت_اول

برگزاري جلسات حضوري و ارائه كارنامه و اهدا جوايز به نفرات برتر كارنامه نوبت اول دبيرستان (دوره اول)

#دبیرستان_طوبی