3 شنبه های مهدوی

یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد.

برپایی سه شنبه های مهدویت در مجتمع 

سه شنبه های مهدوی مقدمهای است برای یاداوری عزیزترینی که در این شلوغی های زندگی شده است غریب ترین .......

گزارش تصویری