ازمون گزینه 2

برگزاری ازمون جامع گزینه 2 در تاریخ 10/28

ازمون جامع گزینه دو ویژه دانش اموزان دوره دوم در تاریخ 28 دی ماه برگزار گردید.