جلسه اموزش خانواده

برگزاری جلسه اموزش خانواده ویژه پدران گرامی 

 

جلسه اموزش خانواده به همراه ارائه کارنامه نوبت اول و بازدید از نمایشگاه دست سازه دانش اموزان 

روز شنبه مورخ 11/4 ساعت 15:15