جلسه دانش افزایی

برگزاری جلسه دانش افزایی ویژه پدران 

سخنران حجت الاسلام حاج اقا رضازاده با موضوع تربیت فرزندان 

دانش افزایی پدران با موضوع تربیت فرزندان با سخنرانی حجت الاسلام رضازاده