نفرات برتر نوبت اول و گزینه دو

اسامی نفرات برتر کارنامه نوبت اول دانش اموزان هر دو دوره و گزینه دو ویژه دانش اموزان دوره دوم 

اسامی عزیزانی که نتیجه دلخواه و مطلوبی در ازمون های نوبت اول و ازمون جامع گزینه دو داشتند