سه شنبه مهدوی

هر سه شنبه به دنبال بهانه ای هستیم تا یاداوری کنیم عزیزترینی که در شلوغی ها شده است غریب ترین 

 

# الهم عجل لولیک الفرج

 #عاشقانه - مهدوی