شروع فعالیت های تابستانه☀️

یاد من آوردی؛ الحمدالله رب العالمین
شکر خداوند را برای تمامی نعماتش و شکر خدا را به نعمت لطافت دخترانگی هایم....
در صبح اولین اغاز شکر هایمان را نوشتیم و راهی آسمان کردیم ...

صبحگاه_اولین_تابستانه☀️

گزارش تصویری