سفر یک روزه دسته جمعی او پارک

مدرسه طوبی در نظر دارد اردو های يك روزه دسته جمعي براي دانش آموزان خود در پايه هاي مختلف تحصيلي با مقاصد علمي ، آموزشي ، فرهنگي ، ورزشي و سياحتي با برنامه ريزي معلمان ، مربيان و رضايت و مشاركت اولياء دانش آموز برگزار نماید.

زمان و مکان سفر یک روزه دسته جمعی او پارک به شرح ذیل می باشد: