برنامه تفریحی و ورزشی استخر

زمان و مکان برنامه تفریحی و ورزشی استخر به شرح ذیل می باشد: