همایش مشاوره ای انگیزشی

با موضوع انگیزه تحصیلی و آشنایی با رشته ها و دانشگاه های دولتی.

با حضور آقای مهندس بیگلری و فارغ التحصیلان برتر.

ویژه دانش آموزان دهم و یازدهم.