عرفه با طعم شیرین خودشناسی

و دعای عرفه

ناب فرصتی بود 

برای آنکه 

به مقداری شناخت 

دست پیدا کنیم 

وشبیه حضرت ابراهیم بگوییم: عرفت(یعنی شناختم)

در مراسم روز عرفه دبیرستان طوبی همگی به دور یک علامت سوال نشستیم

تا به تماشا بنشینیم خودمان را 

همین خودی را که خدا آفریده 

و به راستی 

به چه میزان می شناسیم خودمان را؟

گزارش تصویری