آزمون جامع تابستان 98

آزمون جامع تابستانه 98 در روز چهارشنبه مورخ 23 مرداد در دبیرستان طوبی برگزار گردید:

گزارش تصویری