نفرات برتر  پایه دهم تابستانه 98

نفرات برتر دختران گل پایه دهم تابستان 98heart به شرح ذیل می باشد: