آغاز اردوهای مطالعاتی آمادگی آزمون جامع 1 گزینه 2

آغاز اردوهای مطالعاتی آمادگی آزمون جامع 1 گزینه 2 

از تاریخ 98/8/30 ویژه پایه های دهم و یازدهم 

اردو همه  روزه تا ساعت 7:30 عصر ادامه دارد.....

تلاشتان ستودنی است.