معرفی کادر اداری .

کادر اداری دبیرستان طوبی

enlightenedمدیریت دبیرستان  - سرکار خانم شمس

enlightenedمعاونت دوره اول - سرکار خانم مشرف پور

enlightenedمعاونت دوره دوم - سرکار خانم اتحادی

enlightenedواحد دبیرخانه - سرکار خانم شیرین نظری

enlightenedواحد انفورماتیک - سرکار خانم مرجان نظری

enlightenedواحد فرهنگی - سرکار خانم ایپکچی

enlightenedمشاور پایه هفتم و هشتم - سرکار خانم صاحب جمعی

enlightenedمشاور پایه نهم و دهم - سرکار خانم رافت

enlightenedمشاور پایه یازدهم - سرکار خانم پاینده 

enlightenedمشاور پایه دوازدهم - سرکار خانم قدمی